Generic placeholder image

Luoghi

Una lista di luoghi nominati nel testo e una Mappa

Vai all'Indice

Generic placeholder image

Persone

lista di nomi e occorrenze

Vai all'indice

Generic placeholder image

Cronologia

Gli eventi, visualizzati

Vai alla Cronologia


Login to Hypothes.is to see notes and contribute to the Commentary1

1

[] αἰτησάμενος γὰρ μίαν ἡμέραν μόνην ἔπεμψε κρύφα Σίκινον τὸν ἑαυτοῦ παιδαγωγὸν πρὸς Ξέρξην, ἐγκελευσάμενος αὐτῷ ἐπιτίθεσθαι τοῖς Ἕλλησιν καὶ ναυμαχεῖν, δηλῶν τὸν μέλλοντα δρασμὸν ἀπὸ Σαλαμῖνος. Ὁ δὲ Ξέρξης νομίσας τὸν Θεμιστοκλέα μηδίζοντα ταῦτα ἀπεσταλκέναι, ἔπεμψε τὰς ναῦς ἐπὶ Σαλαμῖνα καὶ ἐκυκλώσατο τοὺς Ἕλληνας εἰς τὸ μένειν αὐτούς.

1.1: μίαν ἡμέραν μόνην JAC; μιᾶς ἡμέρας μονήν vel μίαν ἡμέραν μένειν MÜL;

2

ἐσπούδασεν δὲ ὁ Ξέρξης ζεῦγμα κατασκευάσας πεζῇ ἐπιβῆναι ἐπὶ τὴν Σαλαμῖνα ὃν τρόπον διῆλθε {ἐπὶ} τὸν Ἑλλήσποντον, καὶ μέρος τι ἔχων ἧκεν κατὰ τὸ Ἡράκλειον ἐπειδὴ δὲ ἀδύνατον ἦν τὸ πᾶν γεφυρωθῆναι, καθεζόμενος ἐπὶ τοῦ Πάρνηθος ὄρους (ἐγγὺς δὲ ἦν τοῦτο) ἑώρα τὴν ναυμαχίαν.

1.2: ἐπὶ MÜL; ; ἔχων JAC; Ἔχων τῶν νεῶν JAC; ; τὸ πᾶν JAC; τὸ πᾶν τὸν πόρον MÜL;

3

ἤρξαντο δὲ τοῦ ναυμαχεῖν Ἀμεινίας Ἀθηναῖος, υἱὸς μὲν Εὐφορίωνος, ἀδελφὸς δὲ Κυνεγείρου καὶ Αἰσχύλου τοῦ τραγῳδοποιοῦ. ἐνίκων μὲν οὖν πάντες οἱ Ἕλληνες, ἐκπρεπέστερον δὲ οἱ Ἀθηναῖοι.

4

συνεστηκυίας δὲ τῆς μάχης ὁ Ξέρξης ἱκανὰς μυριάδας ἐπεβίβασεν εἰς τὴν πλησίον νησῖδα παρακειμένην τῇ Σαλαμῖνι, ὀνομαζομένην Ψυττάλειαν, ἐκπληττόμενός τε τοὺς Ἕλληνας καὶ βουλόμενος τὰ προσφερόμενα ναυάγια τῶν βαρβάρων ἀνασώζεσθαι. Ἀριστείδης δὲ Ἀθηναῖος, υἱὸς Λυσιμάχου, καλούμενος δίκαιος, ἐξωστρακισμένος ἐκ τῶν Ἀθηνῶν καὶ ὑπάρχων ἐν Αἰγίνῃ τότε, συμμαχῶν καὶ αὐτὸς τοῖς Ἕλλησιν παρεγένετο πρὸς Θεμιστοκλέα καὶ στρατὸν αὐτὸν ᾔτησεν εἰς τὸ ἀμύνασθαι τοὺς ἐν τῇ Ψυτταλείᾳ· ὁ δὲ καίπερ ἐχθρὸς αὐτῷ γεγονὼς ὅμως ἔδωκε. Λαβὼν δὲ Ἀριστείδης ἐπέβη εἰς τὴν Ψυττάλειαν καὶ πάντας τοὺς βαρβάρους ἐφόνευσε, καὶ μέγιστον τοῦτο τὸ ἔργον ἐπεδείξατο ὑπὲρ τῶν Ἑλλήνων.

1.4: συνεστηκυίας JAC; ἐνεστεκυίας MÜL; ; ἐκπληττόμενός JAC; Ἐκπλήττων BÜCH; ἐκπληξόμενος vel ἐκβληθησομένους τε τοὺς Ἕλληνες καίνειν βουλόμενος καὶ MÜL; ; ᾔτησεν WE JAC; ἢτησαν P;

5

διασημότερον δὲ ἠγωνίσα{ν}το τῇ ναυμαχίᾳ καὶ ἠρίστευσεν Ἀμεινίας, τῶν δὲ βαρβάρων γυνὴ Ἁλικαρνασὶς τὸ γένος, ὄνομα δὲ Ἀρτεμισία, ἥτις διωκομένης τῆς νεὼς αὐτῆς καὶ κινδυνεύουσα ἀπολέσθαι τὴν ἔμπροσθεν ναῦν ἰδίαν οὖσαν ἐβύθισεν· ὁ δὲ Ἀμεινίας δόξας σύμμαχον εἶναι τῶν Ἑλλήνων, ἀπετράπη τοῦ διώκειν. ὁ δὲ Ξέρξης θεασάμενος τὸ γενόμενον εἶπεν· οἱ μὲν ἄνδρες μοι γυναῖκες γεγόνασιν, αἱ δὲ γυναῖκες ἄνδρες.

1.5: ἠγωνίσαντο JAC; ἠγωνίσαντο Ἀθηναίους MÜL;

6

ἠρίστευσαν δὲ τῶν Ἑλλήνων ἐκπρεπέστερον μετὰ Ἀθηναίους Αἰγινῆται, οἵτινες κατὰ τὸ στενὸν τοῦ πορθμοῦ κατατάξαντες ἑαυτοὺς πολλὰς τῶν βαρβάρων νῆας φευγούσας εἰς τὸ στενὸν παραδεχόμενοι ἐβύθιζον.

7

ἡττηθέντων δὲ τῶν βαρβάρων καὶ φυγόντων οἱ Ἕλληνες ἐβούλοντο λύειν τὸ ἐπὶ τοῦ Ἑλλησπόντου ζεῦγμα καὶ καταλαμβάνεσθαι Ξέρξην ἐν τῇ Ἑλλάδι, Θεμιστοκλῆς δὲ οὐκ οἰόμενος ἀσφαλὲς εἶναι οὐδὲ τοῦτο, δεδοικὼς μήποτε, ἐὰν ἀπογνῶσι τὴν σωτηρίαν οἱ βάρβαροι, φιλοκινδυνώτερον ἀγωνίσονται ἐξ ὑποστροφῆς, ἀντέπρασσε. κεκυρωμένων δὲ οὐδὲν ἰσχύων ἔπεμψε κρύφα Ξέρξῃ δηλῶν ὅτι μέλλουσιν οἱ Ἕλληνες λύειν τὸ ζεῦγμα· ὁ δὲ φοβηθεὶς ἔφευγεν.

8

ἐν δὲ τῇ ναυμαχίᾳ τῇ περὶ Σαλαμῖνα καὶ οἱ θεοὶ συνεμάχησαν τοῖς Ἕλλησιν. Δίκαιος γὰρ ὁ Θεοκύδους, ἀνὴρ Ἀθηναῖος, ἔφη θεάσασθαι ἐν τῷ Θριασίῳ πεδίῳ κονιορτὸν ὡς δισμυρίων ἀνδρῶν ἀναφερόμενον ἀπ’ Ἐλευσῖνος, βοώντων τὸν μυστικὸν Ἴακχον· τὸν δὲ κονιορτὸν νεφωθέντα ἐμπεσεῖν ἐς τὰς ναῦς τῶν Ἑλλήνων.

1.8: Δίκαιος JAC; ϊνεος P;

1

... chiesto almeno un altro giorno, spedì di nascosto Sicinno, il suo pedagogo, da Serse consigliandogli di attaccare i Greci e di combattere per mare, rivelandogli l'imminente fuga da Salamina. Serse, credendo che Temistocle avesse mandato a dire queste cose poiché medizzava, inviò le navi verso Salamina e fece circondare i Greci affinché restassero.

2

Si affrettò poi Serse a costruire un ponte per far passare l'esercito a Salamina così come aveva fatto per attraversare l'Ellesponto e assieme ad alcuni raggiunse l'Eracleion. Ma poiché era del tutto impossibile costruire il ponte, sedutosi sul Parnete, lì vicino, guardava la battaglia navale.

3

Diede inizio alla battaglia navale Amenia l'Ateniese, figlio di Euforione, fratello di Cinegiro e di Eschilo il tragediografo. Vinsero tutti i Greci, ma si distinsero gli Ateniesi.

4

Iniziata la battaglia Serse fece sbarcare alcune decine di migliaia di uomini su di una vicina isoletta nei pressi di Salamina, chiamata Psittalea, per intimorire i Greci e volendo recuperare i relitti dei barbari che vi fossero trascinati. Aristide figlio di Lisimaco, detto il giusto, ostracizzato dagli Ateniesi e quella volta a capo degli Egineti, essendo alleato dei Greci, andò da Temistocle e gli chiese un esercito per soccorrere quelli di Psittalea. Pur essendo stato un suo nemico, ugualmente glielo diede. Ottenuto ciò, Aristide andò a Psittalea e uccise tutti i barbari che c'erano, e questa è la più grande impresa a difesa dei Greci che si ricordi.

5

Si distinse più di tutti e combatté nel modo migliore Amenia, mentre tra i barbari una donna di Alicarnasso, chiamata Artemisia, la quale, visto che la sua nave era inseguita e correva il pericolo di essere distrutta, affondò la nave davanti a sé, che pure era della sua parte. Amenia, pensando allora che si trattasse di un alleato dei Greci, abbandonò l'inseguimento. Serse visto l'accaduto disse: "Gli uomini mi son diventati donne e le donne uomini".

6

I migliori a farsi valere tra i Greci, dopo gli Ateniesi, furono gli Egineti, i quali dispostisi presso lo stretto del passaggio affondavano mano a mano che arrivavano molte navi di barbari che scappavano verso quello stretto.

7

Poiché i barbari sconfitti fuggivano, i Greci volevano sciogliere il ponte all'Ellesponto per catturare Serse in Grecia, ma Temistocle, non credendo che questo fosse sicuro, temendo che, se i barbari si fossero visti tolta la speranza della salvezza, tornando indietro avrebbero combattuto senza paura, si oppose. Non prevalendo alcuna decisione, mandò a Serse di nascosto un inviato che gli rendesse noto che i Greci volevano slegare il ponte. Serse, spaventato, fuggì.

8

Nella battaglia di Salamina combatterono anche gli Dei accanto ai Greci. Diceo figlio di Teocide, Ateniese, disse di aver visto, nella pianura di Triasia un polverone come di 20.000 uomini che giungevano da Eleusi cantando il mistico Iacco. Il polverone annuvolatosi si posò sulle navi dei Greci.


2

1

Φεύγοντος δὲ τοῦ Ξέρξου Μαρδόνιος, υἱὸς Γωβρύου τοῦ καὶ αὐτοῦ ἐπιθεμένου τοῖς <μά>γοις, συμπ<επει>κὼς καὶ αὐτὸς Ξέρξην στρατεῦσαι ἐπὶ τὴν Ἑλλάδα, ᾐτιᾶτο τὸ πολὺ πλῆθος τῶν βαρβάρων ὡς αἴτιον γεγονὸς τῆς ἥττης ὑπέσχετό τε νικήσειν τοὺς Ἕλληνας, εἰ λάβοι στρατοῦ μυριάδας λ.

2.1: μάγοις, συμπεπεικὼς JAC; συμπεπεικὼς MÜL;

2

λαβὼν δὲ ὁ Μαρδόνιος ἔπεμψε πρῶτον πρὸς Ἀθηναίους Ἀλέξανδρον τὸν Μακεδόνα, τὸν Φιλίππου πρόγονον, ὑπισχνούμενος δώσειν αὐτοῖς μύρια τάλαντα καὶ γῆν ὅσην αὐτοὶ βούλονται τῆς Ἑλλάδος τηρήσειν τε ὑποσχόμενος καὶ τὴν ἐλευθερίαν αὐτοῖς καὶ τὴν αὐτονομίαν, εἰ ἕλοιντο μένειν ἐφ’ ἑαυτῶν καὶ μὴ συμμαχεῖν τοῖς Ἕλλησιν. ἐπειδὴ δὲ ὁ Ἀλέξανδρος παρεγένετο εἰς τὰς Ἀθήνας καὶ ταῦτ’ ἐδήλωσεν, οἱ Ἀθηναῖοι οὔτε τοὺς λόγους προσεδέξαντο ὑβρίσαντές τε τὸν Ἀλέξανδρον ἀπεπέμψαντο.

2.2: βούλονται JAC; ἄν αὐτοι βούλοιντο MÜL; ; Ὑποσχόμενος JAC; ὑποδεχόμενος BÜCH;

3

ὁ δὲ Μαρδόνιος ἀποτυχὼν ἐν τούτοις ἐπῆλθεν εἰς τὰς Ἀθήνας καὶ τὰ ἔτι περιλειπόμενα μέρη προσενέπρησεν, παραγενόμενός τε εἰς τὰς Θήβας ἅμα τῷ στρατῷ ἐνταῦθα ἐστρατοπεδεύσατο, οἱ δὲ Ἕλληνες ἐστρατοπεδεύσαντο ἐν Πλαταιαῖς· τὰ δὲ μεταξὺ Θηβαιῶν καὶ Πλαταιῶν στάδιά ἐστιν π. συνπαρετάσσοντο δὲ Μαρδονίῳ Βοιωτῶν μυριάδες δ.

2.3: Θήβας JAC BÜCH MÜL; ἔπειτα δὲ περὶ Θήβας ἐστρατοπεδεύσατο Π; εἰς τὰς Ἀθήνας P; ; Θηβαιῶν JAC; Θηβῶν MÜL;

4

εἶχον δὲ τὸ μὲν δεξιὸν κέρας Πέρσαι καὶ Μαρδόνιος, τὸ δὲ εὐώνυμον οἱ μηδίσαντες Ἕλληνες. τῶν δὲ Ἑλλήνων οἱ μὲν Ἀθηναῖοι εἶχον τὸ δεξιόν, τὸ δὲ εὐώνυμον Λακεδαιμόνιοι. μετέστησαν δὲ αὐτούς οἱ Λακεδαιμόνιοι. φήσαντες Ἀθηναίους ἐμπειροτέρους εἶναι πρὸς τὸ μάχεσθαι Πέρσαις. ἐν δὲ τούτῳ Μαρδόνιος δεδοικὼς μάχεσθαι Ἀθηναίοις μετέστησέ τε τὴν φάλαγγα, καὶ οὕτως συνέβη τοῖς Λακεδαιμονίοις καὶ ἀκουσίως μάχεσθαι τοῖς Πέρσαις. Ἐστρατήγει δὲ Λακεδαιμονίων μὲν ΠαυσανίαςΚλεομβρότου, Ἀθηναίων δὲ Ἀριστείδης ὁ δίκαιος. Γενομένης δὲ τῆς συμβολῆς τῶν Περσῶν, Ἀθηναῖοι ἐπεβοήθησαν τοῖς Λακεδαιμονίοις καὶ ἐνίκησαν.

2.4: μετέστησαν δὲ αὐτούς οἱ Λακεδαιμόνιοι,φήσαντες Ἀθηναίους MÜL; μετέσσαν δὲ αὐτούς οἱΛακεδαιμόνιοι, φήσαντες αὐτοὺς Ἀθηναίους P; δὲαὐτοὺς Ἀθηναίους οἱ Λακεδαιμόνιοι, φήσαντες αὐτοὺςἈθηναίους JAC; μετέστησαν δὲ τοὺς Ἀθηναίους οἱΛακεδαιμόνιοι, φήσαντες αὐτοὺς MÜL; ἐμπειροτέρος JAC; ἐμπειροτέρος MÜL; ; φάλαγγα P; φάλαγγακαὶ αὐτός MÜL JAC; ; Ἀκουσίως P; ἀκουσίοις MÜL JAC; JAC;

5

ἐνταῦθα Μαρδόνιος ἔπεσεν γυμνῇ τῇ κεφαλῇ μαχόμενος, ἀναιρεθεὶς ὑπὸ Ἀειμνήστου ἀνδρὸς Λακεδαιμονίου. ἠρίστευσε δὲ ἐνταῦθα καὶ Ἀριστόδημος ὁ ὑποστρέψας ἀπὸ Θερμοπυλῶν καὶ κληθεὶς διὰ τοῦτο ὁ τρέσας διὸ Λακεδαιμόνιοι οὐκ ἔδωκαν αὐτῷ τὸ γέρας τῆς ἀριστείας, ἡγησάμενοι τὸ μὲν πρῶτον γενόμενον περὶ τὴν λειποταξίαν γνώμης εἶναι, τὸ τελευταῖον δὲ περὶ τὴν ἀριστείαν τύχης.

2.5: τρέσας JAC; τρεσσᾶς P;

1

Fuggito Serse, Mardonio, figlio di quel Gobria che aveva combattuto i Magi, lo stesso che aveva convinto Serse a combattere contro la Grecia, addusse come causa della sconfitta avvenuta la gran moltitudine di Barbari e promise di vincere i Greci, se gli fosse stato dato un esercito di 300.000 uomini.

2

Ottenuto ciò Mardonio inviò per prima cosa agli Ateniesi, Alessandro il Macedone, l'antenato di Filippo, promettendo che avrebbe dato loro 10.000 talenti e la terra che avessero voluto prendere della Grecia e sostenendo la loro libertà e autonomia, se avessero preferito starsene tra di loro e non allearsi con i Greci. Quando Alessandro giunse ad Atene e dichiarò queste cose gli Ateniesi non accolsero i suoi discorsi e mandarono via Alessandro con supponenza.

3

Avendo fallito in ciò, Mardonio mosse verso Atene e diede alle fiamme anche la parte che era rimasta, giunto poi a Tebe assieme all'esercito vi dispose l'accampamento, mentre i Greci si disposero a Platea. Tra Tebe e Platea vi sono 80 stadi. Mardonio cooptò anche 40.000 Beoti.

4

Avevano la colonna destra i Persiani di Mardonio, la sinistra i Greci medizzanti. Tra i Greci gli Ateniesi avevano la destra, la sinistra gli Spartani. Gli Spartani cambiarono però posto, dicendo che gli Ateniesi erano più esperti nel combattere coi Persiani. In quel momento, Mardonio temendo di combattere con gli Ateniesi invertì lo schieramento e così capitò agli Spartani di combattere coi Persiani per di più involontariamente. Comandava gli Spartani Pausania figlio di Cleombroto, gli Ateniesi Aristide il giusto. Cominciato lo scontro, gli Ateniesi aiutarono gli Spartani e vinsero.

5

Durante lo scontro Mardonio cadde combattendo a testa scoperta, colpito da Aeimnesto, uomo spartano. Si distinse in quest'occasione Aristodemo il sopravvissuto delle Termopili e per questo chiamato il fuggitivo. Per questo motivo gli Spartani non attribuirono a lui il premio per il valore, ritenendo che il primo fatto, circa l'aver abbandonato lo schieramento, fosse questione di decisione, quest'ultimo, circa la sua virtù, fosse invece questione di fortuna.


3

1

Ἐπειδὴ δὲ ἔπεσεν ὁ Μαρδόνιος, οἱ Πέρσαι ἔφυγον εἰς τὰς Θήβας, οἱ δὲ Ἕλληνες ἐπελθόντες δώδεκα μυριάδας αὐτῶν ἐφόνευσαν. Ἑξάκις δὲ μυρίων ἐπιστρεφόν<των> ἐπὶ τὴν οἰκείαν, ἈλέξανδροςΜακεδών, ἴδιος πρεσβευσάμενος πρὸς τοὺς Ἀθηναίους περὶ ὧν ἀπεστάλη ὑπὸ Μαρδονίου, πάντας αὐτοὺς γενομένους κατὰ Μακεδονίαν ἐφόνευσεν, ἀπολογούμενος ὅτι ἄκων ἐμήδισεν.

3.1: ἐπιστρεφόντων WE; ; Ἰδίαι (?) πρεσβευσάμενος JAC; ὁ ἰδίαι vel, ὀ διαπρεσβευσάμενος MÜL;

2

καὶ οἱ ἐν ταῖς ναυσὶν δὲ Ἕλληνες ἐδίωκον τὸ ναυτικὸν τὸ Ξέρξου, πλεύσαντές <τε> σταδίους τέσσαρας τοὺς ἀπὸ Σαλαμῖνος εἰς Μίλητον κατέλαβον τὰς ναῦς τῶν βαρβάρων καὶ ἕτοιμοι ἦσαν ναυμαχεῖν. οἱ δὲ βάρβαροι οὐ πιστεύοντες ταῖς ναυσὶ διὰ τὸ πεπειρᾶσθαι τῆς Ἀθηναίων ἐμπειρίας ἐξέβησαν καὶ ἐστρατοπεδεύσαντο περὶ Μυκάλην, ὅπερ ἐστὶν ὄρος τῆς Μιλησίας. καὶ οἱ Ἕλληνες δὲ ἀποβάντες συνέβαλον αὐτοῖς καὶ τὰς δ μυριάδας ἐφόνευσαν τάς τε ναῦς ἐρήμους παρέλαβον, γιγνομένης τε τῆς μάχης τῆς ἐν Πλαταιαῖς καὶ νικώντων τῶν περὶ Μυκάλην Ἑλλήνων.

3.2: τέσσαρας P; δ' MÜL; ; οὐ WE JAC; οἱ P; ; τὰς δ μυριάσας P; ὑπὲρ τὰς δ μυριάσας JAC; ; γιγνομένης P; κατὰτὴν αὐτὴν ἡμέραν γιγνομένης JAC; ἡ αὐτὴ δὲ ἡμέραἠν γιγνομένης MÜL;

3

ἐστρατήγει δὲ <ἐπὶ> τῆς Μυκάλης Λακεδαιμονίων μὲν Λεωτυχίδας ὁ βασιλεύς, Ἀθηναίων δὲ ΞάνθιπποςἈρίφρονος,Περικλέους πατήρ.

3.3: ἐπὶ τῆς MÜL; ἐν τῇ Μυκάλῃ BÜCH; ἐπὶ Μυκάλης JAC;

4

οἱ δὲ ἐν ταῖς Πλαταιαῖς Ἕλληνες μετὰ τὸ νικῆσαι ἔστησαν τρόπαια, καὶ ἑορτὴν ἤγαγον Ἐλευθέρια προσαγορεύσαντες, Θηβαίους τε, καθὼς ὤμοσαν, ἐδεκάτευσαν.

3.4: Ἐλευθέρια BÜCH MÜL JAC; -ίαν P; προσαγορεύσαντες, Θηβαίους τε, καθὼς ὤμοσαν,ἐδεκάτευσαν.τέλος τοῦ ** τὸ JAC; Τέλος τοῦ Δ' + ἀρχὴ WE; τοῦ Α' oΔ' o Λ' + ἀρ ........ ο (oppureυ) Ἀριστοδήμου PRINZ; τοῦ Σ' MÜL;

1

Dopo che Mardonio cadde, i Persiani fuggirono verso Tebe, i Greci allora inseguendoli ne uccisero 120.000. 60.000 che stavano scappando verso casa invece, Alessandro il Macedone, lo stesso che aveva fatto da ambasciatore presso gli Ateniesi quando lo aveva inviato Mardonio, li uccise tutti quanti quando giunsero in Macedonia, giustificandosi dicendo che aveva medizzato sotto costrizione.

2

Anche i Greci sulle navi inseguirono la flotta di Serse: navigando 4000 stadi da Salamina verso Mileto raggiunsero le navi dei Persiani ed erano pronti alla battaglia navale. I Persiani non confidando sulle navi poiché avevano provato la perizia degli Ateniesi, sbarcarono e si accamparono presso Micale, che è il monte di Mileto. Sbarcati pure i Greci si scontrarono con loro e ne uccisero 40.000, e presero le navi lasciate vuote: avveniva la battaglia nelle piane di Platea mentre vincevano i Greci presso Micale.

3

Era comandante dei Lacedemoni a Micale il Re Leotichida, degli Ateniesi Santippo, figlio di Arifrone, padre di Pericle.

4

I Greci di Platea dopo la vittoria dedicarono dei trofei, e indissero una festa chiamandola Eleutheria, i Tebani invece, avendo giurato, pagarono la decima.


4

1

Ἀπὸ δὲ τῆς Περσικῆς στρατείας ἐπὶ τὸν Πελοποννησ<ιακὸν πόλεμον ὑπὸ τῶν Ἑλλήνων?> ἐπράχθη τάδε.

4.1: Πελοποννησιακὸν πόλεμον ὑπὸ τῶνἙλλήνων(?) MÜL; κατὰ τὴν Ἑλλάδα ἔργα BÜCH;

2

ἐπειδὴ ἐξήλασαν τοὺς Πέρσας οἱ Ἕλληνες <ἐκ τῆς Εὐρώπης, ἀπο>φυγόν<των> τῶν ἀπολει<φθέντων β>α<ρβά>ρωνεἰς Σηστόν, οἱ Ἀθηναῖοι προσέμενον προσπολεμοῦντες, [.. ? ..]καὶ ΠαυσανίαςΚλεομβρότου, ὁ τῶν Λακεδαιμονίων στρατηγός, κατὰ φιλοτιμίαν τὴν ὑπὲρ τῶν Ἑλλήνων, ἅμα διὰ προδοσίαν· αὐτῷ τοὺς Ἕλληνας ἐπὶ τῷ λαβεῖν θυγατέρα παρ’ αὐτοῦ πρὸς γάμον. Ὡς ἐπηρμένος τε τῇ ἐλπίδι ταύτῃ καὶ τῷ εὐτυχήματι τῷ ἐν Πλαταιαῖς οὐκ ἐμετρ<ι>οπάθει ἀλλὰ πρῶτον μὲν τρίποδα ἀναθεὶς τῷ ἐν Δελφοῖς Ἀπόλλωνι ἐπίγραμμα ἔγραψε πρὸς αὑτὸν τοιοῦτον· Ἑλλήνων ἀρχηγὸς ἐπεὶ στρατὸν ὤλεσε Μήδων Παυσανίας Φοίβῳ μνῆμ’ ἀνέθηκε τόδε.

4.2: ἐκ τῆς Εὐρώπης, ἀποφυγόντων τῶν ἀπολειφθέντων βαρβάρων BÜCH PRINZ; τῆς Ιωνίας πλεύσαντες στόλῳ ξ' τριήρων MÜL; ; ἀφίκετο δὲ καὶ ? JAC; ; προσπολεμοῦντες JAC; προσπολιορκοῦντες MÜL; ; οὐ κατὰ φιλοτιμίαντὴν ὑπὲρ τῶν Ἑλλήνων, ἀλλὰ διὰ προδοσίαν· vel κατὰφιλοτιμίαν τὴν ὑπὲρ τῶν Ἑλλήνων, ἅμα δὲ διὰ προδοσίαν JAC; οὐ ἀλλὰ διὰ προδώσειν MÜL; κατὰ φιλοτιμίαν τὴν ὑπὲρ τῶν ἔργων BÜCH; συντεθειμένος γὰρ ἦν Ξέρξῃ προδώσεσθαιπροδώσεσθαι P; προδώσειν MÜL; ; Ὡς P; ὃς MÜL; ; τε τῇ P; τῇ τε BÜCH MÜL; ; τῷ ἐν WE; τὸ ἐν P; ; ἐμετριοπάθει WE;

3

τῶν δὲ ὑποτεταγμένων αὐτῷ πικρῶς ἦρχε καὶ τυραννικῶς, τὴν μὲν Λακωνικὴν δίαιταν ἀποτεθειμένος, ἐπιτετηδευκὼς δὲ τὰς τῶν Περσῶν ἐσθῆτας φορεῖν καὶ Περσικὰς τραπέζας παρατεθειμένος πολυτελεῖς, ὡς ἔθος ἐκείνοις.

4.3: παρατεθειμένος BÜCH MÜL; παρατεθημένας P;

1

Dopo le guerre persiane e prima della guerra del Peloponneso tra i Greci furono compiute queste cose.

2

Dopo che i Greci ebbero scacciato i Persiani fuori dall'Europa, e che i Persiani superstiti si furono rifugiati a Sesto, gli Ateniesi erano rimasti, vogliosi di combattere e anche Pausania, figlio di Cleombroto, stratego dei Lacedemoni, per la bramosia di potere sui Greci e insieme per tradimento: era d'accordo con Serse di tradire i Greci prendendo in cambio una sua figlia in moglie. Come esaltato da questa speranza e dalla buona sorte ottenuta a Platea non controllava più i suoi sentimenti ma per prima cosa pose a Delfi un tripode ad Apollo con sopra scritto questo Epigramma: Pausania, comandante dei Greci, dopo aver distrutto l'esercito Medo, ha dedicato questo monumento a Febo.

3

Guidò coloro che gli erano sottoposti con violenza e tiranneggiando, dimentico dei modi Laconici, ormai volto a portare i costumi dei Persiani e a farsi preparare sontuosi banchetti, come loro abitudine.


5

1

Κατὰ δὲ τοῦτον τὸν χρόνον Ἀθηναῖοι, ἐμπεπρησμένης αὐτῶν τῆς πόλεως ὑπὸ Ξέρξου καὶ Μαρδονίου, ἐβουλεύοντο τειχίζειν αὐτήν, οἱ δὲ Λακεδαιμόνιοι οὐκ ἐπέτρεπον αὐτοῖς, πρόφασιν μὲν ποιούμενοι ὁρμητήριον εἶναι τὰς Ἀθήνας τῶν ἐπιπλεόντων βαρβάρων, τὸ δὲ ἀληθὲς φθονοῦντες καὶ μὴ βουλόμενοι πάλιν αὐξηθῆναι· οὓς Θεμιστοκλῆς συνέσει διαφέρων κατεστρατήγησεν, <γιγνώσκων> αὐτῶν τὸν φθόνον.

5.1: οἱ δὲ Λακεδαιμόνιοι MÜL; Λακεδαιμόνιοι· οἱ δὲ P; ; οὓς JAC; ὁ δὲ BÜCH MÜL; ; Ἀκριβῶς γιγνώσκων JAC;

2

ἐγκελευσάμενος γὰρ τοῖς Ἀθηναίοις τειχίζειν τὴν πόλιν ᾤχετο εἰς Λακεδαίμονα ὡς πρεσβεύων, λόγων τε γιγνομένων παρὰ τοῖς Λακεδαιμονίοις ὅτι Ἀθηναῖοι τειχίζουσι τὴν πόλιν, ἀντέλεγεν Θεμιστοκλῆς. ὡς δὲ οὐκ ἐπίστευον οἱ Λακεδαιμόνιοι, ἔπεισεν αὐτοὺς πρέσβεις πέμψαι τινὰς ἐξ αὐτῶν εἰς τὰς Ἀθήνας τοὺς γνωσομένους εἰ κτίζοιτο ἡ πόλις. τῶν δὲ Λακεδαιμονίων ἑλομένων ἄνδρας καὶ πεμψάντων, Θεμιστοκλῆς κρύφα ὑπέπεμπε τοῖς Ἀθηναίοις κατέχειν παρ’ ἑαυτοῖς τοὺς ἀπεσταλμένους τῶν Λακεδαιμονίων ἄνδρας, ἕως ἂν αὐτὸς ὑποστρέψῃ εἰς τὰς Ἀθήνας.

5.2: ὡς δὲ JAC; ὡς τε P; ; κτίζοιτο P; τειχίζοιτο MÜL; ; τῶν Λακεδαιμονίων P; παρὰ τῶν Λ. JAC;

3

πραξάντων δὲ τοῦτο τῶν Ἀθηναίων, οἱ Λακεδαιμόνιοι αἰσθόμενοι τὴν ἀπάτην Θεμιστοκλέους, οὐδὲν διέθεσαν αὐτὸν δεινόν, δεδοικότες περὶ τῶν ἰδίων, ἀλλ’ἀποδόντες αὐτὸν ἐκομίσαντο τοὺς ἰδίους.

5.3: Θεμιστοκλέους P; τὴν Θεμιστοκλέους JAC;

4

ἐν δὲ τῷ μεταξὺ χρόνῳ ἐτειχίσθησαν αἱ Ἀθῆναι τὸν τρόπον τοῦτον. ὁ μὲν τοῦ ἄστεως περίβολος ἑξήκοντα σταδίων ἐτειχίσθη, τὰ δὲ μακρὰ τείχη φέροντα ἐπὶ τὸν Πειραιᾶ ἐξ ἑκατέρου μέρους σταδίων μ, ὁ δὲ τοῦ Πειραιῶς περίβολος σταδίων π (ἔστι δὲ ὁ Πειραιεὺς λιμὴν εἰς δύο διῃρημένος, κέκληται δὲ αὐτοῦ τὸ μέν τι μέρος Μουνυχία, τὰ δεξιὰ δὲ ἄκρα τοῦ Πειραιῶς ᾑ ἐστιν ἔτι νῦν Δία καλεῖται· ὄχθος δέ ἐστιν ἐν Πειραιεῖ, ἐφ’ ὅν τὸ τῆς Ἀρτέμιδος ἱερὸν ἵδρυται). τὸ δὲ Φαληρικὸν τεῖχος ἐκτίσθη σταδίων λ· πλατὺ δὲ ὥστε δύο ἅρματα ἀλλήλοις συναντᾶν. καὶ ἡ μὲν τῶν Ἀθηναίων πόλις οὕτως ἐτειχίσθη.

5.4: Πειραιεὺς JAC; πειρευς P; ; τὸ μέν τι μέρος JAC; τὸ μὲν λαιὸν μέρος SCHÄFER; ; Μουνυχία JAC; μουνουχία P; ; ἔτι νῦν Δία WE; Ἠετιώνεια JAC BÜCH MÜL; ἡ δεξιὰ δὲ ἄκρα τοῦ Πειραιῶς, ᾗ ἑστιν ὁ εἴσπλους, Ἠετιωνεία καλεῖται SCHÄFER; ηετινετινυνδια P; ; Πειραιεῖ JAC; πειραεῖ P; ; ἐφ’ὅν P; οὗ JAC MÜL; ᾧ SCHÄFER;

1

In quel tempo gli Ateniesi, la cui città era stata data alle fiamme da Serse e da Mardonio, volevano munirla di mura, ma i Lacedemoni non lo permisero loro, portando come scusa che Atene sarebbe stata una roccaforte per i Barbari che fossero giunti navigando, ma in verità essendo invidiosi e non volendo che si innalzassero nuovamente; distinguendosi per perspicacia Temistocle li vinse con l'inganno, consapevole della loro invidia.

2

Dopo aver incitato gli Ateniesi a circondare di mura la città, partì come ambasciatore verso Lacedemone, e quando gli Spartani vennero a sapere che gli Ateniesi circondavano di mura la città, Temistocle negò. Ma visto che i Lacedemoni non si fidavano, li convinse a mandare dei loro ambasciatori ad Atene per sapere se la città fosse in ricostruzione. Mentre i Lacedemoni sceglievano gli uomini e li inviavano, Temistocle mandò un messaggio segreto agli Ateniesi di trattenere presso di loro gli uomini mandati dai Lacedemoni, fino a che non fosse tornato ad Atene.

3

Avendo gli Ateniesi fatto ciò, i Lacedemoni capirono l'inganno di Temistocle, non gli fecero nulla di male, temendo per i loro ambasciatori, ma rimandatolo indietro, si ripresero i loro.

4

Nel frattempo gli Ateniesi avevano circondato con mura la città in siffatto modo. Costruirono un muro di 60 stadi attorno alla cittadella, e anche un grande muro che portava al Pireo per entrambe le parti lungo 40 stadi, mentre quello intorno al Pireo è di 80 stadi e il porto era diviso in due, ed era chiamata una parte Munichia, mentre il promontorio a destra del Pireo è chiamato anche ora Divino: c'è infatti un'altura al Pireo, sulla quale è collocato il santuario di Artemide. Il muro al Falero fu costruito di 30 stadi, largo tanto quanto bastava per due carri che si incrociassero. In questo modo la città di Atene venne fortificata.


6

1

Ὁ δὲ Θεμιστοκλῆς διὰ τὴν ὑπερβάλλουσαν σύνεσιν καὶ ἀρετὴν φθονηθεὶς ἐξεδιώχθη ὑπὸ τῶν Ἀθηναίων καὶ παρεγένετο εἰς Ἄργος.

2

Λακεδαιμόνιοι δὲ ἀκούσαντες τὰ περὶ τῆς ἐγκεχειρισμένης προδοσίας Παυσανίαι, πέμψαντες αὐτῷ τὴν σκυτάλην μετεκαλοῦντο αὐτὸν ὡς ἀπο λογησόμενον.

3

ὁ δὲ Παυσανίας ἐλθὼν εἰς τὴν Σπάρτην ἀπελογήσατο, καὶ ἀπατήσας τοὺς Λακεδαιμονίους, ἀπολυθεὶς τῆς αἰτίας ὑπεξῆλθεν καὶ πάλιν ἐνήργει τὴν προδοσίαν.

1

Temistocle, invidiato per la sua superiore perspicacia e per il suo valore fu cacciato dagli Ateniesi e giunse ad Argo.

2

I Lacedemoni intanto, sentite le accuse riguardo all'imminente tradimento di Pausania, gli mandarono la scitale richiamandolo perché si spiegasse.

3

Pausania giunto a Sparta si difese, e ingannati i Lacedemoni, prosciolto dalle accuse, si allontanò e nuovamente tornò a mettere in atto il tradimento.


7

1

Ἐν δὲ τούτῳ οἱ Ἕλληνες ἀφιστάμενοι ἀπὸ τῶν Λακεδαιμονίων διὰ τὸ πικρῶς τυραννεῖσθαι ὑπὸ τοῦ Παυσανίου προσετίθεντο τοῖς Ἀθηναίοις, καὶ οὕτως ἤρξαντο πάλιν οἱ Ἀθηναῖοι φόρους λαμβάνοντες αὔξεσθαι· ναῦς τε γὰρ κατεσκεύαζον <καὶ κοινὸν τῶν Ἑλληνικῶν χ>ρημάτων θησαυροφυλάκιον ἐποιήσαντο ἐν Δήλῳ, <ὕστερον δὲ?> [.. ? ..] τάλαντα ἐκ τῆς Δήλου τὰ συναχθέντα μετεκόμισαν εἰς τὰς Ἀθήνας καὶ κατέθεντο ἐντὸς ἐν ἀκροπόλει.

7.1: καὶκοινὸν τῶν Ἑλληνικῶν χρημάτων JAC MÜL; καὶ στρατὸν συνέλεγον καὶ BÜCH; ; ὕστερον δὲ (?) τάλαντα JAC; ὑστέρῳ δὲ χρόνῳ πάντα BÜCH; εἰς ὃ κατ'ἔτος συνῆγον υξ' τάλαντα εἷτα (vel ὕστερον δὲ) MÜL;

1

Nel frattempo i Greci si separarono dai Lacedemoni per il violento tiranneggiare subìto da Pausania, e si accostarono agli Ateniesi, così che gli Ateniesi ricominciarono, raccogliendo il tributo, ad esserne accresciuti in potere: preparavano navi e i beni comuni erano protetti a Delo, poi... i talenti raccolti a Delo furono trasportati ad Atene e riposti sull'acropoli.


8

1

῾Ο δὲ Παυσανίας ὑπάρχων ἐν Βυζαντίῳ ἀναφανδὸν ἐμήδιζεν καὶ κακὰ διετίθει τοὺς Ἕλληνας. διεπράξατο δέ τι καὶ τοιοῦτον. ἦν ἐπιχωρίου τινὸς θυγάτηρ Κορωνίδου ὄνομα, ἐφ’ ἣν ἔπεμψεν ὁ Παυσανίας ἐξαιτῶν τὸν πατέρα· ὁ δὲ Κορωνίδης δεδοικὼς τὴν ὠμότητα τοῦ Παυσανίου ἔπεμψεν αὐτῷ τὴν παῖδα. ἧς καὶ παραγενομένης νυκτὸς ἐς τὸ οἴκημα, κοιμωμένου τοῦ Παυσανίου, καὶ παραστάσης, περίυπνος γενόμενος ὁ Παυσανίας δόξας τε κατ’ ἐπιβουλήν τινα εἰσεληλυθέναι ἐπαράμενος τὸ ξιφίδιον ἐπερόνησε τὴν κόρην καὶ ἀπέκτεινε. καὶ διὰ τοῦτο εἰς μανίαν περιέστη, καὶ γενόμενος φρενομανὴς ἐκεκράγει, ὡς δὴ μαστιγούμενος ὑπὸ τῆς κόρης· πολλοῦ δὲ χρόνου διαγενομένου ἐξιλάσατο τοὺς δαίμονας τῆς παιδὸς καὶ οὕτως ἀποκατέστη.

8.1: ἀναφανδὸν JAC; αναφανδων P; ; Κορωνίδου ὄνομα MÜL; ἀνδρὸς Κορωνίδου ὄνομα JAC; ; γενόμενος JAC; γενομενομενος P; ; ἐπερόνησε JAC; ἐπερώνησε P; ; ἀποκατέστη JAC; ἀπεκατέστη P;

2

τῆς δὲ προδοσίας οὐκ ἐπαύετο ἀλλὰ γράψας ἐπιστολὰς Ξέρξῃ Ἀργιλίῳ ἀγαπωμένῳ ἑαυτοῦ δίδωσι ταύτας, ἐγκελευσάμενος κομίζειν πρὸς Ξέρξην. ὁ δὲ Ἀργίλιος δεδοικὼς περὶ αὑτοῦ, ἐπειδὴ γὰρ οὐδὲ οἱ πρότεροι πεμφθέντες ἀπενόστησαν, πρὸς Ξέρξην οὐ παρεγένετο, ἐλθὼν δὲ εἰς Σπάρτην τοῖς ἐφόροις ἐμήνυσε τὴν προδοσίαν, ὑπέσχετο δὲ κατάφωρον δείξειν τὸν Παυσανίαν. καὶ συνθέμενος περὶ τούτων ἦλθεν εἰς Ταίναρον ἔν τε τῷ τοῦ Ποσειδῶνος τεμένει


( vac. 6 lines) τοῦτο ἐστιν τὸ ζη ἱκέτευεν· οἱ δὲ ἔφοροι παραγενόμενοι καὶ αὐτοὶ εἰς τὸ αὐτὸ τέμενος καὶ διπλῆν σκηνὴν κατασκευάσαντες ἐν αὐτῇ ἔκρυψαν ἑαυτούς.

8.2: ἐπειδὴ γὰρ P; γὰρ BÜCH MÜL; ; πρότεροι JAC; πρότερον BÜCH MÜL; ; Κατάφωρον BÜCH MÜL; κατάφορον P;

3

οὐκ ἐπιστάμενος δὲ ὁ Παυσανίας ταῦτα, ἀκούσας δὲ τὸν Ἀργίλιον ἱκετεύοντα, παρεγένετο πρὸς αὐτὸν καὶ ἀπεμέμφετο ἐπὶ τῷ μὴ κομίσαι τὰς ἐπιστολὰς πρὸς Ξέρξην, ἄλλα τέ τινα τεκμήρια διεξῄει τῆς προδοσίας. οἱ δὲ ἔφοροι ἀκούσαντες τῶν ῥηθέντων παραχρῆμα μὲν οὐ συνελάβοντο αὐτὸν διὰ τὸ εἶναι ἅγιον τὸ τέμενος ἀλλ’ εἴασαν ἀπελθεῖν, ὕστερον δὲ αὐτὸν ἐλθόντα εἰς Σπάρτην ἐβούλοντο συλλαμβάνεσθαι· ὁ δὲ ὑπονοήσας εἰσέδραμεν εἰς τὸ τῆς Χαλκιοίκου Ἀθηνᾶς τέμενος καὶ ἱκέτευεν.

8.3: τῷ BÜCH MÜL; ιὸ P; ; διεξήιει WE; διεξείη P;

4

τῶν δὲ Λακεδαιμονίων ἐν ἀπόρῳ ὄντων διὰ τὴν εἰς τὸν θεὸν θρησκείαν, ἡ μήτηρ τοῦ Παυσανίου βαστάσασα πλίνθον ἔθηκεν ἐπὶ τῆς εἰσόδου τοῦ τεμένους, προκαταρχομένη τῆς κατὰ τοῦ παιδὸς κολάσεως· οἱ δὲ Λακεδαιμόνιοι κατακολουθήσαντες αὐτῇ ἐνῳκοδόμησαν τὸ τέμενος, καὶ λιμῷ διαφθαρέντος τοῦ Παυσανίου, ἀνελόντες τὴν στέγην, ἐξείλκυσαν τοῦ ναοῦ ἔτι ἐμπνέοντα τὸν Παυσανίαν καὶ ἐξέρριψαν.

8.4: τὸν θεὸν P; τὴν θεὸν WE; ; ἀνελόντες BÜCH MÜL; ἀνελθόντες P;

5

διὰ δὲ τοῦτο λοιμὸς αὐτοὺς κατέσχεν· θεοῦ δὲ χρήσαντος, ἐπὰν ἐξιλάσωνται τοὺς δαίμονας τοῦ Παυσανίου, παύσασθαι τὸν λοιμόν, ἀνδριάντα αὐτῷ ἀνέστησαν, καὶ ἐπαύσατο ὁ λοιμός

8.5: Παύσασθαι JAC; παύσεσθαι BÜCH;

1

Pausania ora, come governatore di Bisanzio medizzava apertamente e trattava male i Greci. Fece anche questo. C'era la figlia di un indigeno, Coronide, di nome ... , che Pausania mandò a richiedere dal padre: Coronide timoroso della ferocia di Pausania gli mandò la figlia. Giunta essa di notte alla casa, mentre Pausania dormiva, e avvicinatasi, Pausania si svegliò e pensando ad un tentativo di ribellione imprecando trafisse con il pugnale la ragazza e la uccise. Per questo motivo divenne matto e delirando gracchiava, tormentato dalla ragazza; trascorso molto tempo placò i demoni della fanciulla e rinsavì.

2

Non cessò di tradire, ma scrisse lettere a Serse che affidò ad Argilio, suo amato, chiedendogli di portarle a Serse. Argilio temendo per se stesso, poiché coloro che erano stati inviati prima non erano tornati, non andò da Serse ma a Sparta dove denunciò il tradimento e si impegnò a cogliere Pausania sul fatto. Presi accordi circa queste cose andò sul Tanaro, nel santuario di Poseidone come supplice. Gli efori giunti anche essi allo stesso santuario prepararono una doppia parete e in quella si nascosero.

3

Non sapendo ciò Pausania, sentito che Argilio era supplice, lo raggiunse e lo rimproverò per non aver portato le lettere a Serse, peraltro fornendo ulteriori prove del tradimento. Gli efori sentendo i discorsi sul momento non lo catturarono, poiché il luogo era sacro, ma lo lasciarono andare, e decisero di catturarlo poi una volta arrivato a Sparta; egli, sospettando, corse al santuario di Atena Calcieca e si fece supplice.

4

Trovandosi i Lacedemoni in una situazione imbarazzante rispetto all'onorare la divinità, la madre di Pausania, sollevata una pietra, la pose all'uscita del recinto sacro, dando inizio alla punizione del figlio: i Lacedemoni seguendola racchiusero il recinto sacro, e Pausania si consumò con la fame, ma tolsero il tetto, e tirarono fuori Pausania che ancora respirava e lo gettarono giù.

5

Per questo avvenne una carestia. Interrogata la divinità su come liberarsi dei demoni di Pausania, per interrompere la carestia, dedicarono delle statue e fermarono la carestia.


9

1

Ζητήσεως δὲ οὔσης παρὰ τοῖς Ἕλλησι τίνας δεῖ προγραφῆναι αὐτῶν τῶν συμμεμαχηκότων ἐν τῷ Μηδικῷ πολέμῳ, ἐξεῦρον οἱ Λακεδαιμόνιοι τὸν δίσκον, ἐφ’ οὗ κυκλοτερῶς ἐπέγραψαν τὰς ἠγωνισμένας πόλεις, ὡς μήτε πρώτους τινὰς γεγράφθαι μήθ’ ὑστέρους.

1

Interrogandosi poi i Greci su chi bisognasse scrivere per primo di coloro che avevano combattuto come alleati nella guerra contro i Medi, i Lacedemoni tirarono fuori l'idea del disco, sul quale a cerchio sarebbero state scritte le città che avevano combattuto, così che nessuno sarebbe stato scritto per primo e nessuno per ultimo.


10

1

Λακεδαιμόνιοι δέ, ἐπειδὴ τὰ τοῦ Παυσανίου ἐπονειδίστως ἐκεχωρήκει, τοὺς Ἀθηναίους ἔπειθον λέγοντες ἐν ταῖς Παυσανίου ἐπιστολαῖς κοινωνὸν εὑρηκέναι τῆς προδοσίας Θεμιστοκλέα. ὁ δὲ Θεμιστοκλῆς δεδοικὼς τοὺς Λακεδαιμονίους οὐκ ἔμεινεν ἐν τῷ Ἄργει ἀλλὰ παρεγένετο εἰς Κέρκυραν κἀκεῖθεν εἰς Μολοσσοὺς πρὸς Ἄδμητον βασιλεύοντα καὶ ἐχθρὸν αὐτῷ πρότερον.

10.1: βασιλεύοντα P; βασιλέα, ὄντα JAC; βασιλεύοντα, καὶ τοι ἐχθρὸνὄντα MÜL;

2

τῶν δὲ Λακεδαιμονίων παραγενομένων πρὸς τὸν Ἄδμητον καὶ ἐξαιτούντων αὐτόν, ἡ γυνὴ τοῦ Ἀδμήτου ὑπέθετο Θεμιστοκλεῖ ἁρπάσαι τὸν τοῦ βασιλέως παῖδα καὶ καθεσθῆναι ἐπὶ τῆς ἑστίας ἱκετεύοντα. πράξαντος δὲ τοῦ Θεμιστοκλέους, ὁ Ἄδμητος κατελεήσας αὐτὸν οὐκ ἐξέδωκεν ἀλλ’ ἀπεκρίθη τοῖς Πελοποννησίοις μὴ ὅσιον εἶναι ἐκδοῦναι τὸν ἱκέτην.

10.2: Θεμιστοκλεῖ BÜCH MÜL; -εα P;

3

ὁ δὲ Θεμιστοκλῆς οὐκ ἔχων ὅπου ὑποστρέψει ἐπὶ τὴν Περσίδα ἔπλει. ἐκινδύνευσε δὲ καὶ πλέων ἁλῶναι καὶ παραληφθῆναι. Νάξον γὰρ πολεμούντων τῶν Ἀθηναίων ἡ ναῦς τοῦ Θεμιστοκλέους χειμῶνος ἐπιγενομένου προσήγετο τῇ Νάξῳ· ὁ δὲ Θεμιστοκλῆς δεδοικὼς μήποτε συλληφθῇ ὑπὸ τῶν Ἀθηναίων ἠπείλησε τῷ κυβερνήτῃ ἀναιρήσειν αὐτόν, εἰ μὴ ἀντέχοι τοῖς πνεύμασιν. ὁ δὲ κυβερνήτης δείσας τὴν ἀπειλὴν ὥρμησεν ἐπὶ σάλου νύκτα καὶ ἡμέραν καὶ ἀντέσχε τοῖς ἀνέμοις· καὶ οὕτω Θεμιστοκλῆς διασωθεὶς παρεγένετο εἰς τὴν Περσίδα.

10.3: Πολεμούντων P; πολιορκούντων BÜCH MÜL JAC; ; νύκτα WE; νύκταν P;

4

καὶ Ξέρξην μὲν οὐ κατέλαβε ζῶντα, Ἀρταξέρξην δὲ τὸν υἱὸν αὐτοῦ· ᾧ οὐκ ἐνεφανίσθη ἀλλὰ διατρίψας ἐνιαυτὸν καὶ μαθὼν τὴν Περσικὴν γλῶσσαν, τότε παρεγένετο πρὸς τὸν Ἀρταξέρξην, καὶ ὑπέμνησεν αὐτὸν τῶν εὐεργεσιῶν, ἃς ἐδόκει κατατεθεῖσθαι εἰς τὸν πατέρα αὐτοῦ Ξέρξην, λέγων καὶ τῆς σωτηρίας αὐτῷ γεγενῆσθαι αἴτιος, ὑ̣π̣ο̣δείξας λύ<σο>ντας τοὺς Ἕλληνας τὸ ζεῦγμα. ὑπέσχετο δέ, εἰ λάβοι στρατὸν παρ’ αὐτοῦ, χειρώσασθαι τοὺς Ἕλληνας.

10.4: οὐκ ἐνεφανίσθη P; οὐκτότε μὲν ἐνεφανίσθη vel οὐκ παραχρῆμαἐνεφανίσθη MÜL; ; ὑπέμνησεν αὐτὸν BÜCH MÜL; ἐπέμνησεν αὐτῶ P; ; γεγενῆσθαι BÜCH MÜL; γενήσεσθαι P; ; ὑποδείξας λύσοντας τοὺςἝλληνας PRINZ; ; χειρώσασθαι BÜCH;

5

ὁ δὲ Ἀρταξέρξης προσσχὼν τοῖς εἰρημένοις ἔδωκεν αὐτῷ στρατὸν καὶ τρεῖς πόλεις εἰς χορηγίαν, Μαγνησίαν μὲν εἰς σῖτον, Λάμψακον δὲ εἰς οἶνον, Μυοῦντα δὲ εἰς ὄψον. λαβὼν δὲ Θεμιστοκλῆς καὶ παραγενόμενος εἰς Μαγνησίαν, ἐγγὺς ἤδη γενόμενος τῆς Ἑλλάδος μετενόησεν, οὐχ ἡγησάμενος δεῖν πολεμεῖν τοῖς ὁμοφύλοις· θύων δὲ τῇ Λευκοφρύνῃ Ἀρτέμιδι, σφαττομένου ταύρου ὑποσχὼν φιάλην καὶ πληρώσας αἵματος ἔπιεν καὶ ἐτελεύτησεν.

10.5: προσσχὼν JAC; προσχὼν P; ; ἔδωκεν BÜCH MÜL; δέδωκεν P; ; Λευκοφρύνῃ BÜCH MÜL; λευκοφρύνι P;

1

I Lacedemoni, dopo che si furono occupati in modo riprovevole dei fatti di Pausania, convinsero gli Ateniesi, dicendo di aver trovato nelle lettere di Pausania la complicità nel tradimento da parte di Temistocle. Temistocle, temendo i Lacedemoni non restò ad Argo, ma si mosse verso Corcira e poi verso i Molossi, presso Admeto che era Re e già da prima gli era nemico.

2

Essendo giunti dei Lacedemoni presso Admeto e chiedendo di lui, la moglie di Admeto consigliò a Temistocle di rapire il figlio del Re e di rifugiarsi al focolare domestico come supplice. Avendo Temistocle fatto ciò, Admeto ebbe compassione di lui e non gli fece del male ma rispose ai Peloponnesiaci che non era corretto consegnare un supplice.

3

Temistocle, non avendo dove andare, navigò verso la Persia. Mentre navigava corse il pericolo di essere catturato e portato indietro. Infatti mentre gli Ateniesi stavano combattendo a Nasso, la nave di Temistocle colpita da una tempesta era stata portata a Nasso. Temistocle, temendo di essere catturato dagli Ateniesi minacciò il comandante di ucciderlo, se non avesse opposto resistenza ai venti. Il comandante, temendo la minaccia si diede da fare contro l'ondeggiamento per tutta la notte e il giorno successivo e procedette contro vento: così Temistocle giunse salvo in Persia.

4

Ma non trovò Serse in vita, bensì il figlio Artaserse; non gli si presentò subito ma, attendendo un anno, apprese la lingua Persiana, poi si presentò da Artaserse, e gli ricordò i suoi meriti, che presentò come compiuti per il padre di lui, Serse, dicendo anche di essere stato responsabile della sua salvezza, rivelando che i Greci andavano a sciogliere i ponti. Si impegnò anche, se avesse ottenuto un esercito da lui, a sottomettere i Greci.

5

Artaserse appoggiando le sue richieste gli diede un esercito e tre città in incarico, Magnesia per il grano, Lampsaco per il vino, Miunte per la carne. Ottenuto ciò Temistocle, giunto a Magnesia essendo vicino alla Grecia mutò pensiero, non ritenendo giusto che bisognasse darsi guerra tra consanguinei. Sacrificando ad Artemide Leucofrone, sgozzando un toro mise sotto una coppa e riempitala di sangue, bevve e morì.


11

1

Οἱ δὲ Ἕλληνες <οὐ> γνόντες ταῦτα ἐξεδίωκον τὸν στρατὸν τὸν ἅμα τῷ Θεμιστοκλεῖ καὶ παραγενόμενοι δὲ ἔγνωσαν καὶ ἀντεπεστράτευον τῷ Ἀρταξέρξῃ εὐθέως τε τὰς Ἰωνικὰς καὶ τὰς λοιπὰς πόλεις Ἑλληνίδας ἠλευθέρουν Ἀθηναῖοι.

11.1: οὐ MÜL; ; καὶ P; καὶ MÜL; ; ἀντεπεστράτευον JAC; παραγενόμενοι δὲ εἰς Μαγνεσίαν ἀντεπεστράτευον BÜCH;

2

Κίμωνος δὲ τοῦ Μιλτιάδου στρατηγοῦντος ἀνέπλευσαν ἐπὶ τὴν Παμφυλίαν κατὰ τὸν λεγόμενον Εὐρυμέδοντα ποταμὸν καὶ ἐναυμάχησαν Φοίνιξι καὶ Πέρσαις καὶ λαμπρὰ ἔργα ἐπεδείξαντο, ἑκατόν τε ναῦς ἑλόντες αὐτάνδρους ἐπεζομάχησαν· καὶ δύο τρόπαια ἔστησαν, τὸ μὲν κατὰ γῆν τὸ δὲ κατὰ θάλατταν.

3

ἔπλευσαν δὲ καὶ κατὰ Κύπρον καὶ ἐπ’ Αἴγυπτον. ἐβασίλευσε δὲ τῆς Αἰγύπτου Ἴναρος υἱὸς Ψαμμητίχου, ὃς ἀποστὰς Ἀρταξέρξου βοηθοὺς ἐπηγάγετο αὑτῷ τοὺς Ἀθηναίους, οἵτινες ἔχοντες ς ναῦς ἐπολέμησαν ἐπὶ ἔτη ἓξ τοῖς βαρβάροις.

11.3: Ἴναρος WE; Ἰνάρως MÜL; ; Ψαμμητίχου WE; Ψαμμιτείχου P;

4

μετὰ δὲ ταῦτα ΜεγάβυξοςΖωπύρου καταπεμφθεὶς ὑπὸ Ἀρταξέρξου, ὡρμημένων τῶν Ἀθηναίων ἐν τῇ καλουμένῃ Προσωπίτιδι νήσῳ ἐπί τινος ποταμοῦ, ἐκτρέπει τὸ ῥεῖθρον τοῦ ποταμοῦ ἐποίησέ τε τὰς ναῦς ἐπὶ τῆς γῆς ἀπολειφθῆναι. ἐκτραπεισῶν δὲ ν νεῶν Ἀττικῶν προσπλεουσῶν τῇ Αἰγύπτῳ οἱ περὶ τὸν Μεγάβυξον καὶ ταύτας παρέλαβον καὶ ἃς μὲν διέφθειραν, ἃς δὲ κατέσχον. τῶν δὲ ἀνδρῶν οἱ μὲν πλείους διεφθάρησαν, ὀλίγοι δὲ παντάπασιν ὑπέστρεψαν εἰς τὴν οἰκείαν.

11.4: Ὡρμημένων JAC; ὡρμηκότων ; ὡρμισμένων BÜCH; ; ἐκτραπεισῶν P; οὐκἐντραπεισῶν δὲ ν νεῶν BÜCH; ἐκτραπεισῶν, ἐκπεμφθεισῶν JAC; ; διεφθάρησαν JAC; διέφθειραν WE; διέφθαρον P;

1

I Greci (non) sapendo di tutto ciò volevano scacciare l'esercito insieme a Temistocle, e quando arrivarono e appresero tutto, portarono subito guerra ad Artaserse così che gli Ateniesi liberarono le città della Ionia e le restanti città greche.

2

Cimone figlio di Milziade essendo stratego, navigò verso la Pamfilia presso il fiume detto Eurimedonte e diede battaglia navale a Fenici e Persiani compiendo meravigliose gesta: 100 navi con tutti gli uomini furono distrutte quando combatterono a terra e due trofei furono innalzati, uno per la [vittoria] di terra e uno per quella sul mare.

3

Navigarono poi verso Cipro e l'Egitto. Regnava in Egitto Inaro, figlio di Psammetico, il quale, ribellatosi ad Artaserse, si era procurato in aiuto gli Ateniesi, i quali avevano 200 navi e combatterono per sei anni contro i Persiani.

4

Poi però Megabizo figlio di Zopiro, inviato da Artaserse, mentre gli Ateniesi erano ormeggiati in un'isola chiamata Prosopitide, lungo il fiume, fece deviare la corrente del fiume e le navi restarono a secco. Le 50 navi attiche che pure erano state deviate mentre navigavano verso l'Egitto, gli uomini di Megabizo le intercettarono e alcune le distrussero, altre le trattennero. Degli uomini i più furono annientati, pochi in tutto invece tornarono a casa.


12

1

Μετὰ δὲ ταῦτα Ἑλληνικὸς πόλεμος ἐγένετο Ἀθηναίων καὶ Λακεδαιμονίων ἐν Τανάγραι. καὶ οἱ μὲν Λακεδαιμόνιοι ἦσαν τὸν ἀριθμὸν μύριοι τρισχίλιοι, οἱ δὲ Ἀθηναῖοι μύριοι ἑξακισχίλιοι· καὶ νικῶσιν Ἀθηναῖοι.

2

παραταξάμενοι δὲ πάλιν ἐν Οἰνοφύτοις, στρατηγοῦντος αὐτῶν Τολμίδου καὶ Μυρωνίδου, ἐνίκησαν Βοιωτοὺς καὶ κατέσχον Βοιωτίαν.

1

Dopo ciò vi fu la guerra Greca tra Ateniesi e Lacedemoni a Tanagra. I Lacedemoni erano 13.000 di numero, gli Ateniesi 16.000: vinsero gli Ateniesi.

2

Schieratisi di nuovo a Oenofita, con gli strateghi Tolmide e Mironide, vinsero sui Beoti e sottomisero la Beozia.


13

1

Εὐθὺς ἐστράτευσαν ἐπὶ Κύπρον, στρατηγοῦντος αὐτῶν Κίμωνος τοῦ Μιλτιάδου. ἐνταῦθα λιμῷ συνεσχέθησαν, καὶ Κίμων νοσήσας ἐν Κιτίῳ πόλει τῆς Κύπρου τελευτᾶι. οἱ δὲ Πέρσαι ὁρῶντες κεκακωμένους τοὺς Ἀθηναίους, περιφρονήσαντες αὐτῶν ἐπῆλθον ταῖς ναυσίν· καὶ ἀγὼν γίνεται κατὰ θάλατταν, ἐν ᾧ νικῶσιν Ἀθηναῖοι.

13.1: Εὐθὺς P; Εὐθὺς Μετὰ δὲ ταῦτα JAC;

2

καὶ στρατηγὸν αἱροῦνται Καλλίαν τὸν ἐπίκλην Λακκόπλουτον, ἐπεὶ θησαυρὸν εὑρὼν ἐν Μαραθῶνι ἀνελόμενος αὐτὸν ἐπλούτησεν. οὗτος ὁ Καλλίας ἐσπείσατο πρὸς Ἀρταξέρξην καὶ τοὺς λοιποὺς Πέρσας. ἐγένοντο δὲ αἱ σπονδαὶ ἐπὶ τοῖσδε· ἐφ’ ᾧ ἐντὸς Κυανέων καὶ Νέσσου (?) ποταμοῦ καὶ Φασηλίδος, ἥτις ἐστὶν πόλις Παμφυλίας, καὶ Χελιδονέων μὴ μακροῖς πλοίοις καταπλέωσι Πέρσαι, καὶ ἐντὸς τριῶν ἡμερῶν ὁδόν, ἣν ἂν ἵππος ἀνύσῃ διωκόμενος, μὴ κατιῶσιν. καὶ σπονδαὶ οὖν ἐγένοντο τοιαῦται.

13.2: ἐπίκλην BÜCH MÜL; τὸν ἐπίκλησιν WE; τὸν ἐπίκλιν P; ; ἐσπείσατο JAC; ἑσπήσατο P; ; ἐπὶ τοῖσδε P; ἐπὶτοῖσδε MÜL; ; Ἀνύσῃ BÜCH MÜL; ἀνοισῃ P;

1

Subito portarono guerra verso Cipro, con lo stratega Cimone figlio di Milziade. In questa furono presi da una carestia, e Cimone ammalatosi a Chition di Cipro, lì morì. I Persiani vedendo gli Ateniesi messi male, pensarono di raggiungere le loro navi: ne venne uno scontro in mare, nel quale vinsero gli Ateniesi.

2

Fu scelto come stratego Callia, detto Laccoplutos, poiché avendo trovato un tesoro a Maratona, impossessatosene si era arricchito. Questo Callia fece un trattato con Artaserse e i rimanenti Persiani. Vennero dunque presi questi accordi, secondo cui i Persiani non potevano navigare con grandi navi oltre Kuaneon e il fiume Nesso e Faselis, che è una città della Pamfilia, e Calidoneo, nè potevano percorrere la strada verso l'interno che un cavallo correndo potesse effettuare in tre giorni senza sosta. Questi dunque gli accordi che vennero presi.


14

1

Μετὰ δὲ ταῦτα Ἑλληνικὸς πόλεμος ἐγένετο ἐξ αἰτίας τοιαύτης Λακεδαιμόνιοι ἀφελόμενοι Φωκέων τὸ ἐν Δελφοῖς ἱερὸν παρέδοσαν Λοκροῖς, καὶ Ἀθηναῖοι ἀφελόμενοι αὐτοὺς ἀπέδοσαν πάλιν τοῖς Φωκεῦσιν.

14.1: καὶ Ἀθηναῖοι ἀφελόμενοι αὐτοὺς ἀπέδοσαν πάλιν τοῖς Φωκεῦσιν BÜCH; ὕστερονἈθηναῖοι MÜL; εἷτα πάλιν Λοχροὺς ἀφελόμενοι παρέσχον Φωκεῦσιν SH;

2

ὑποστρεφόντων δὲ τῶν Ἀθηναίων ἀπὸ τῆς μάχης, στρατηγοῦντος αὐτῶν Τολμίδου, καὶ γενομένων κατὰ Κορώνειαν, ἐπιθέμενοι αὐτοῖς ἄφνω Βοιωτοὶ οὖσιν ἀπαρασκεύοις ἐτρέψαντο αὐτοὺς καί τινας ἐξ αὐτῶν ἐζώγρησαν, οὕστινας ἀπαιτούντων Ἀθηναίων οὐ πρότερον ἀπέδοσαν ἢ τὴν Βοιωτίαν ἀπολαβεῖν.

14.2: ἀπὸ τῆς μάχης P; ἀπὸ τῶν πρὸς Ἀρταξέρξην σπονδῶν SH; ; ἐτρέψαντο P; ἔτρεψάν τε SH; ; ἐζώγρησαν P; καὶ ἐζώγρησαν SH;

1

Dopo di ciò ci fu una guerra greca, per questo motivo: i Lacedemoni tolsero ai Focesi il santuario di Delfi affidandolo ai Locresi, e gli Ateniesi tolto a questi lo ridiedero ai Focesi.

2

Mentre gli Ateniesi rientravano dalla battaglia, con Tolmide stratego, giunti presso Coronea, i Beoti attaccandoli di sorpresa mentre non erano preparati li volsero in fuga e fecero alcuni prigionieri, che pur essendo stati richiesti dagli Ateniesi non furono restituiti prima che la Beozia fosse ripresa.


15

1

Καὶ μετὰ ταῦτα εὐθὺς Ἀθηναῖοι περιπλεύσαντες τὴν Πελοπόννησον Γύθειον εἷλον· καὶ Τολμίδης χιλίους ἔχων Ἀθηναίους ἐπιλέκτους διῆλθε τὴν Πελοπόννησον.

15.1: Γύθειον JAC; Γύγιον SH; θύγιον P;

2

καὶ πάλιν Εὔβοιαν ἀποστᾶσαν εἷλον Ἀθηναῖοι.

3

ἐν δὲ τούτῳ τοῖς Ἕλλησι σπονδαὶ τριακοντούτεις ἐγένοντο.

15.3: τοῖς Ἕλλησι P; καὶ ἐπὶ τούτοις Ἀθηναίοις καὶ Πελοποννησίοις SH;

4

τῷ τεσσαρεσκαιδεκάτῳ δὲ ἔτει Ἀθηναῖοι Σάμον πολιορκήσαντες εἷλον, στρατηγοῦντος αὐτῶν Περικλέους καὶ Σοφοκλέους. Ἐν δὲ τῷ αὐτῷ ἔτει οὕτω λύονται αἱ τῶν λ ἐτῶν σπονδαί, καὶ ἐνίσταται ὁ Πελοποννησιακὸς πόλεμος.

15.4: τῷ τεσσαρεσκαιδεκάτῳ P; Ἃς τεσσαρεσκαιδεκάτῳ κτλ. SH; ; Σοφοκλέους SH; Θεμιστοκλέους P; ; οὕτω P; οὕτω MÜL;

1

Subito dopo ciò gli Ateniesi fecero il giro del Peloponneso e distrussero Gition. Tolmide, avendo 1.000 Ateniesi scelti percorse il Peloponneso.

2

Gli Ateniesi distrussero L'Eubea che si era nuovamente ribellata.

3

Nel frattempo, si fecero i patti di 30 anni tra i Greci.

4

Dopo 14 anni di assedio gli Ateniesi presero Samo, con gli strateghi Pericle e Sofocle. Nello stesso anno così si sciolsero i patti di 30 anni e la guerra del Peloponneso era alle porte.


16

1

Αἰτίαι δὲ καὶ πλείονες φέρονται περὶ τοῦ πολέμου· πρώτη δὲ ἡ κατὰ Περικλέα. φασὶ γὰρ ὅτι τῶν Ἀθηναίων κατασκευαζόντων τὴν ἐλεφαντίνην Ἀθηνᾶν καὶ ἀποδειξάντων ἐργεπιστάτην τὸν Περικλέα, τεχνίτην δὲ Φειδίαν, ἁλόντος τοῦ Φειδίου ἐπὶ νοσφισμῷ, εὐλαβηθεὶς ὁ Περικλῆς μὴ καὶ αὐτὸς εὐθύνας ἀπαιτηθῇ, βουλόμενος ἐκκλῖναι τὰς κρίσεις ἐπολιτεύσατο τὸν πόλεμον τοῦτον, γράψας τὸ κατὰ Μεγαρέων ψήφισμα.

16.1: τεχνίτην JAC; τειχνήτην P; ; Ἁλόντος JAC; ἁλῶντος P;

2

διαπιστοῦται δὲ ταῦτα καὶ ὁ τῆς ἀρχαίας κωμῳδίας ποιητὴς λέγων οὕτως·

ὦ <λι>περνῆτες γεωργοί, τἀμὰ δὴ συνίετε ῥημάτια εἰ βούλοισθ’ ἀκοῦσαι τήνδ’ ὅπωςἀπώλετο. πρῶτον μὲν γὰρ ἤρξατ’αὐτῆς Φειδίας πράξας κακῶς· εἶτα Περικλέης φοβηθεὶς μὴ μετάσχοι τῆς τύχης, τὰς φύσεις ὑμῶν δεδοικὼς καὶ τὸν αὐθάδη τρόπον, ἐμβαλὼν σπινθῆρα μικρὸν Μεγαρικοῦ ψηφίσματος ἐξεφύσησεν τοσοῦτον πόλεμον ὥστ’ ἐκ τοῦ καπνοῦ πάντας Ἕλληνας δακρῦσαι τούς τ’ ἐκεῖ τούς τ’ ἐνθάδε.

16.2: ὦ λιπερνῆτες ; ὦ σοφώτατοι ; ῶπερνθητες P; ; δὴ συνίετε P; Δὴ ξυνίετε ; τις ξυνιέτω ; ; ρηματια βούλοισθ' P; ῥήματ’, εἰ βούλεσθ’ ; ; πρῶτον P; Πρῶτα ; ; ἤρξατ’αὐτῆς P; αὐτῆς ἦρξε ; αὐτῆς ἦρχε ; ; αὐθάδη P; Αὐτοδὰξ ; 1 ; 2 πρὶν παθεῖν τι δεινὸναὐτός, ἐξέφλεξε τὴν πόλιν ; ; ἐκ τοῦ καπνοῦ P; Ὥστε τῷκαπνῷ ;

3

καὶ πάλιν ὑποβάς·

πόρνην εἰς μέθην ἰοῦσαν Μεγαρίδα νεανίαι κλέπτουσι μεθυσοκότταβοι· κἄιπειθ’ οἱ Μεγαρῆς ὀδύναις πεφυσιγγωμένοι ἀντ{ἐξ}έκλεψαν Ἀσπασίας πόρνας δύο. ἐνθένδ’ὁ πόλεμος ἐμφανῶς κατερράγη Ἕλλησι πᾶσιν ἐκ τριῶν λαικαστριῶν. ἐνθένδε μέντοι Περικλέης Ὀλύμπιος ἤστραπτ’, ἐβρόντα, συνεκύκα τὴν Ἑλλάδα, ἐτίθει νόμους ὥσπερ σκόλια γεγραμμένους, ὡς χρὴ Μεγαρέας μήτ’ ἐν ἀγορᾷ μήτ’ ἐν ἠπείρῳ μένειν.

16.3: καὶ πάλιν ὑποβάς P; Καὶ πάλιν ἐν ἄλλοις DIOD; ; εἰς μέθην ἰοῦσαν Μεγαρίδα P; δὲ Σιμαίθαν ἰόντες Μέγαράδε ; ; κἄιπειθ’ P; κᾆθ’ ; ; ἐνθένδ’ ὁ πόλεμος ἐμφανῶς P; κἀντεῦθεν ἀρχὴ τοῦ πολέμου ; ; λαικαστριῶν ; Δεκαστριων P; ; ἐνθένδε μέντοι P; Ἐντεῦθεν ὀργῇ ; ; Ὀλύμπιος P; Οὑλύμπιος ; ; ἤστραπτ’ P AR; Ἤστραπτεν ; ; μήτ’ ἐν ἀγορᾷ μήτ’ ἐν ἠπείρῳ P; μήτε γῇ μήτ’ἐν ἀγορᾷ μήτ’ἐν θαλάττῃ μήτ’ἐν ἠπείρῳ ; μήτ’ ἐν ἀγορᾷ μήτε γῇ μήτ’ ἐν θαλάττῃ μήτ’ἐν ἠπείρῳ JAC; μήτ’ἐν ἀγορᾷ μήτε γῇ μήτ’ἐν ἠπείρῳ BÜCH;

4

φασὶ δὲ ὅτι τοῦ Περικλέους σκεπτομένου περὶ τῆς ἀποδόσεως τῶν λόγων ὑπὲρ τῆς ἐργεπιστασίας ἈλκιβιάδηςΚλεινίου, ἐπιτροπευόμενος ὑπ’ αὐτοῦ εἶπεν· ‘μὴ σκέπτου πῶς ἀποδῷς τοὺς λόγους Ἀθηναίοις, ἀλλὰ πῶς μὴ ἀποδῷς.

1

Si possono portare molte cause per questa guerra. La prima riguarda Pericle. Si dice infatti che mentre gli Ateniesi costruivano l'Atena Crisoelefantina incaricarono Pericle sovrintendente, Fidia ingegnere. Preso Fidia con accusa di furto, Pericle prese precauzioni per non essere richiesto di rendiconti, e volendo far deviare l'opinione pubblica, rese questa guerra politica, scrivendo la legge contro i Megaresi.

2

Tali cose crede anche la commedia antica, visto che il poeta dice così: o sciocchi contadini, radunatevi qui insieme, se volete sentire qualche storiella su com'è stata distrutta questa [città]. In primo luogo Fidia ha dato inizio ai fatti malamente, poi Pericle temendo che mutasse la sorte, preoccupato per la vostra natura e i vostri modi testardi, lanciando una piccola scintilla con il decreto di Megara ha fatto nascere tutta questa guerra che per il fumo fa piangere tutta la Grecia sia di là che di qua.

3

E di nuovo poco oltre: alcuni ragazzi rapiscono una prostituta che andava ad ubriacarsi a Megara; allora quelli di Megara furibondi per l'affronto rubano a loro volta due prostitute di Aspasia. Ed ecco che la guerra tra Greci è scoppiata apertamente per via di tre prostitute. Infatti proprio allora Pericle l'Olimpio lanciava fulmini, tuonava, metteva sottosopra la Grecia, stabiliva leggi come se stesse scrivendo canzonette su come bisognava che Megara non restasse né nei mercati né sul territorio.

4

Si dice anche che mentre Pericle si interrogava riguardo a come spiegare la rendicontazione della sua sovrintendenza, Alcibiade figlio di Clinia, essendo sotto il suo tutorato disse: ''non cercare come si possa rendere conto agli Ateniesi, ma come non rendere conto”.


17

1

Δευτέρα δὲ αἰτία φέρεται καὶ Κερκυραίων καὶ Ἐπιδαμνίων τοιαύτη. Ἐπίδαμνος ἦν πόλις Κερκυραίων ἄποικος, ἡ δὲ Κέρκυρα Κορινθίων. πλημμελούμενοι οὖν κατ’ ἐκεῖνον τὸν καιρὸν καὶ ὑπερηφανευόμενοι ὑπὸ τῶν Κερκυραίων οἱ Ἐπιδάμνιοι, προσποιησάμενοι συμμάχους τοὺς Κορινθίους ὡς μητροπολίτας, ἐστράτευσαν ἐπὶ Κέρκυραν καὶ ἐπολέμουν.

17.1: Κερκυραίων ἄποικος, ἡ δὲ Κέρκυρα JAC; Κερκυραίων ἄποικος, δὲ ἡ P; ἄποικοςκερκυραίων BÜCH;

2

πιεζόμενοι δὲ Κερκυραῖοι τῷ πολέμῳ ἔπεμψαν περὶ συμμαχίας πρὸς Ἀθηναίους, ἔχοντες πολὺ ναυτικόν. ὁμοίως δὲ καὶ οἱ Κορίνθιοι ἔπεμψαν πρὸς Ἀθηναίους, ἀξιοῦντες ἑαυτοῖς καὶ μὴ τοῖς Κερκυραίοις βοηθεῖν αὐτούς. οἱ δὲ Ἀθηναῖοι εἵλοντο μᾶλλον βοηθεῖν τοῖς Κερκυραίοις· καὶ ἐναυμάχησαν τοῖς Κορινθίοις οὖσιν ἐνσπόνδοις. καὶ διὰ τοῦτο αἱ σπονδαὶ ἐλύθησαν.

1

La seconda causa è quella di Corcira ed Epidamno. Epidamno era una città fondata dai Corciresi, mentre Corcira dai Corinzi. Comportandosi male fra di loro in quel momento, gli Epidamni trattati con arroganza dai Corciresi si fecero alleati i Corinzi, come madrepatria, combatterono contro Corcira e vi fu una guerra.

2

I Corciresi tormentati dalla guerra spedirono ambasciatori ad Atene per un'alleanza, poiché essi avevano molte navi. Allo stesso modo i Corinzi mandarono ambasciatori ad Atene chiedendo che essi non aiutassero i Corciresi. Gli Ateniesi credettero meglio aiutare i Corciresi: così combatterono in mare i Corinzi, pur essendo in vigore dei patti. In questo modo i patti erano sciolti.


18

1

Τρίτη αἰτία φέρεται τοιαύτη. Ποτίδαια πόλις ἄποικος Κορινθίων ἦν ἐπὶ Θρᾴκης. ἐπὶ ταύτην ἔπεμψαν Ἀθηναῖοι, βουλόμενοι παραλαβεῖν αὐτήν. οἱ δὲ Ποτιδαιᾶται προσέθεντο τοῖς Κορινθίοις, καὶ διὰ τοῦτο μάχη ἐγένετο Ἀθηναίων καὶ Κορινθίων, καὶ ἐξεπολιόρκησαν <τὴν Ποτίδαιαν> οἱ Ἀθηναῖοι.

18.1: Ποτίδαια : πολιτιδαια P; ; τὴν Ποτίδαιαν o οἱ Ἀθηναῖοι τὴν πόλιν BÜCH;

1

Come terza causa si porta questa. Potidea era una città fondata dai Corinzi in Tracia. Gli Ateniesi le mandarono ambasciatori volendo prenderla con sé. I Potideati si associarono ai Corinzi e da questo ebbe origine una battaglia tra Ateniesi e Corinzi e gli Ateniesi assediarono Potidea.


19

1

Τετάρτη αἰτία φέρεται ἡ καὶ ἀληθεστάτη. οἱ Λακεδαιμόνιοι ὁρῶντες αὐξανομένους τοὺς Ἀθηναίους καὶ ναυσὶ καὶ χρήμασι καὶ ξυμμάχοις []

1

La quarta causa di cui si parla è la più vera. I Lacedemoni vedendo innalzarsi gli Ateniesi e per navi e per ricchezze e per alleati ***


')